www.balagokulam.org
Home About Us Children's Corner Teachers & Parents Magazine HHC Events & News Links
Children's Corner

Surya Namaskar Yagna (SNY) participants Balas who performed hundreds of Surya Namaskars during SNY.

         
First Name Last Name Age Shakha Name State
Sanjana Shah 11 Sarvagna NJ
Shailja Shah 9 Sarvagna NJ
Soumya Iyer 11 Sarvagna NJ
Shreya Sridhar 4 Sarvagna NJ
Subhashini Chandrasekaran  13 Sarvagna NJ
Gaurav Aggarwal 7 Sarvagna NJ
Divyanash Rathore 8 Dronachraya MA
Shreya Rathore 12 Dronachraya MA
Rishab Narendra 8 Dronachraya MA
Shayana Patel 12 Dronachraya MA
Shreja Baptala 13 Dronachraya MA
Datta Baptala 8 Dronachraya MA
Pooja Agarwal 10 Dronachraya MA
Mansi Raje 10 Dronachraya MA
Anshul Raje 8 Dronachraya MA
Vishal Kumar 5 Dronachraya MA
Manavyaa Kumar 4 Dronachraya MA
Ruchira Parikh 10 Dronachraya MA
Ritika Wadekar 8 Dronachraya MA
Mayank Wadekar 11 Dronachraya MA
Rohit Prasad 5 Hanuman TX
Ramya Prasad 7 Hanuman TX
Vivek Pandey 13 Hanuman TX
Arushi Agrawal 7 Hanuman TX
Astha Khiani 8 Hanuman TX
Shraddha Naldiga 6 Hanuman TX
Ananya Ponangi 7 Hanuman TX
Jay Appaji 6 Hanuman TX
Varsha Appaji 8 Hanuman TX
Aryaman Atriwal 12 Hanuman TX
Anshuman Atriwal 14 Hanuman TX
Shivam Gupta 12 Hanuman TX
Anukriti Singh 7 Hanuman TX
Prem Shah 11 Abhimanyu IL
Meera Patel 8 Abhimanyu IL
Ravi Patel 10 Abhimanyu IL
Deepak Bhat 10 Longmont CO
Divya Bhat 7 Longmont CO
Shreya Saravanan 6 Longmont CO
Surya Paranthaman 10 Longmont CO
Nidhi Mehta Mehta 9 Vir Abhimanyu CA
Shivam Mehta 7 Vir Abhimanyu CA
Omkar Shukhtankar 8 Vir Abhimanyu CA
Tammana Khurana 4 Vir Abhimanyu CA
Devash Khurana 6 Vir Abhimanyu CA
Latika Khurana 8 Vir Abhimanyu CA
Henna Sharma 17 Vir Abhimanyu CA
Sonia Sharma 12 Vir Abhimanyu CA
Zeal Patel 11 Vir Abhimanyu CA
Khushboo Patel 10 Vir Abhimanyu CA
Milli Patel 8 Vir Abhimanyu CA
Sandhya Kumar 12 Vir Abhimanyu CA
Priya Kumar 10 Vir Abhimanyu CA
Mukesh Kastala 11 Vir Abhimanyu CA
Ajay Kastala 9 Vir Abhimanyu CA
Simran Gupta 9 Vir Abhimanyu CA
Rucha Joshi 14 Evergreen CA
Niral Pathak 11 Evergreen CA
Nikhil Pathak 7 Evergreen CA
Rahul Joshi 8 Evergreen CA
Rohan Chitnis 11 Evergreen CA
Rohan Gharat 10 Evergreen CA
Samiha Dhawalbhakta 9 Evergreen CA
Shubhi Pathak 8 Evergreen CA
NikhilBhat11Meera ShakhaPA
HimavathJois8Meera ShakhaPA