www.balagokulam.org
Home About Us Children's Corner Teachers & Parents Magazine HHC Events & News Links
Teachers and Parents - Bhajanas
         
Balagokulam Guide
Festivals
Biographies
Hindu Dharma
Other Topics
Sangh Prarthana
Ekata Mantra
Shlokas
Bhajans
Sangh Geet
Skits
Please download Trasnlit98 (0.2 MB) and Sanskrit98 (0.1 MB) fonts to be able to view this page properly.

Ganesha   |   Saraswathi   |   Hanuman   |   Shankara   |   Rama   |   Krishna


Ganesha

g[ez zr[< zr[< g[ez (4)
vagIz zr[< zr[< g[ez (2)
sarIz zr[< zr[< g[ez (2)

gaea araa araa gaea (4)
vga araa araa gaea (2)
sra araa araa gaea (2)
Go to top
jy g[ez jy g[ez jy g[ez paih mam!
jy g[ez jy g[ez jy g[ez r] mam!
I g[ez jy g[ez jy g[ez paih mam!
I g[ez jy g[ez jy g[ez r] mam!

jaya gaea jaya gaea jaya gaea phi mm
jaya gaea jaya gaea jaya gaea raka mm
r gaea jaya gaea jaya gaea phi mm
r gaea jaya gaea jaya gaea raka mm

Go to top
m:at:g: v:dn: Aan:d s:dn:
m:hadv: eS:v: S:B:a n:dn:
m:at:g: v:dn: Aan:d s:dn: ||
m:ay:a ev:n:aS:k m:\:k v:ahn:
m:at:am:h:ri B:v:an:i n:dn:
m:hag:N:p:t: m:g:l: c:rN:
m:hag:N:p:t: m:g:l: c:rN: ||

mtaga vadana nanda sadana
mahdeva iva ambho nandana
mtaga vadana nanda sadana ||
my vinaka maka vhana
mt mahevari bhavni nandana
mah gaapate magala caraa
mah gaapate magala caraa ||

Go to top
Saraswathi

he hs vaihin }an daiyin
AMb ivml mit de, AMb ivml mit de.
sahs zIl dy me -r de
jIvn Tyag tpaemy kr de
s Svai-man -r de. AMb ivml mit de.
lv kz x&v ad bne hm
manvta ka as hre hm
sIta saivI gaR ma
i)r "r "r -r de. AMb ivml mit de.he hasa vhini jna dyini
amba vimala mati de
|| amba vimala mati de||
shasa la hdaya me bhara de
jvana tyga tapomaya kara de
sayama satya sneha k vara de
svbhimna bhara de
|| amba vimala mati de ||
lava kua dhva prahlda bane hama
mnavat k trsa hare hama
st svitr durg m
phira ghara ghara bhara de
|| amba vimala mati de ||

Go to top
Hanuman

vIr mait gM-Ir mait
xIr mait Ait xIr mait
gIt mait s t mait ram t mait
- mait prm - mait.vra mruti gambhra mruti
dhra mruti ati dhra mruti
gta mruti sagta mruti
dta mruti rma dta mruti
bhakta mruti parama bhakta mruti ||
Shankara

zkr sdaizv cNzeor
cNzeor gaEir zkr,
nIl k{Q zUl xarI cNzeor
)alne ipurair gaEir z cNzeor gaEir zkr,
z cNzeor gaEir zakara sadiva candraekhara
candraekhara gauri akara |
nla kaha la dhr candraekhara
phlanetra tripurri gauri akara
candraekhara gauri akara |
akara sadiva candraekhara
candraekhara gauri akara |

Go to top
izvay prmeray zizzeoray nm> `
-vay gu[ sM-vay izv ta{fvay nm> `
izvay prmeray cNzeoray nm> `
-vay gu[ sM-vay izv ta{fvay nm> `

ivya paramevarya aiekharya nama om
bhavya gua sambhavya iva tavya nama om
ivya paramevarya candraekharya nama om
bhavya gua sambhavya iva tavya nama om

Go to top
Rama

ram ram ram ram ram nam tarkm!
ram k:[ vasudev -ui mui daykm!,
jankI mnaehr< svR laek naykm!
z ram ram ram ram ram ram ram!
ram ram ram sIta ram ram ram!.rma rma rma rma rma nma trakam
rma ka vsudeva bhukti mukti dyakam |
jnak manohara sarva loka nyakam
akardi sevyamna puya nma krtanam |
rma rma rma rma rma rma rm
rma rma rma st rma rma rm ||

Go to top
Krishna

hir hir hir hir Smr[ krae
hir cr[ kml Xyan krae
murlI maxv seva krae
murhr igirxair -jn krae.hari hari hari hari smaraa karo
hari caraa kamala dhyna karo
mural mdhava sev karo
murahara giridhri bhajana karo ||

Go to top
sda inrNtr hir gu[a ga Aae
em -i se -jn suna Aae
Zyam ipya ke zr[ me Aa Aae
mn miNdr me dIp jla Aae
jIvn nYya par kra Aae.

sad nirantara hari gu g o
prema bhakti se bhajana sun o
yma piy ke araa me o
mana mandira me dpa jal o
jvana nayy pra kar o ||