www.balagokulam.org
Home About Us Children's Corner Teachers & Parents Magazine HHC Events & News Links
Teachers and Parents - Sangh Geet
         
Balagokulam Guide
Festivals
Biographies
Hindu Dharma
Other Topics
Sangh Prarthana
Ekata Mantra
Shlokas
Bhajans
Sangh Geet
Skits
If any difficulty reading Hindi font, download fonts from http://www.epatra.com/download/fonts/Webdunia.ttf

Or view in pdf

pu{y Uim gan se gUta rhe ggn
eh nIrse sda )lte rhe sumn.

jNm is avna SvxmR ka ivcar hae
raem raem me rma SvxmR s AartI %tarte a[-dIp hae mgn. eh nIrse.

har ke susU me maeityae< kI p am ngr aNt se sNiht ziya
l] l] p me smaj hae ivraq tn. eh nIrse.

@eKy zi xmR kI git me smwR hae
xmR Aasra ilye mae] kam AwR hae
pu{y-Uim Aaj i)r }an ka bne sdn.
puya bhmi gn se gjat rahe gagan
sneh nrase sad phlate rahe suman ||

janm siddh bhvan svadharm k vicra ho
rom rom me ram svadharm saskr ho
rat utrate pr-dp ho magan || sneh nrase ||


hr ke sustra me motiyo k paktiy
grm nagar prnt se sangrahit aktiy
laka laka rp me samaaj ho vir tan || sneh nrase ||


aikya akti dharm k pragati me samarth ho
dharm sar liye moka kma artha ho
puya-bhmi j phir jn k bane sadan||Back to songs

Go to top